Level 101: 情緒四重奏 - 自覺篇課程 (粵語)

編號: VC101-0477L5G5IO

對象: 最適合已讀111 醫治篇學員

日期: 2020年8月29日至9月19日(網上看4次DVD),

                          9月5日-10月3日 (5次網上小組)
地點: Zoom 網上會議

費用: CAN $200 (8月1日前報名)  

名額: 8位 

網上報名: Google Form

版權保留_2020 © 拉法基金會